Bariéry rodičovství neheterosexuálních lidí v ČR

Na straně 20 časopisu Fórum sociální politiky (č. 6/2019) najdete článek Marty Vohlídalové a Hany Maříkové pojednávající o bariérách v rodičovství neheterosexuálních žen a mužů, který vychází z námi provedeného kvantitativního výzkumu na reprezentativním online panelu. Co se v textu dozvíte?

Článek se zaměřuje na analýzu bariér rodičovství u leseb, gayů a bisexuálních jedinců (LGB) a jejich preferencí cest k rodičovství. Využívá k tomu data z reprezentativního šetření provedeného v polovině roku 2019 na téma rodičovských tužeb a intencí osob s neheterosexuální identitou. Získaná data za 377 LGB jedinců jsou komparována se specifickou skupinu 374 heterosexuálů a heterosexuálek. Analýza prokázala, že ačkoli je rodičovství silně spojeno převážně s heterosexuální a částečně i bisexuální identitou, nemalý počet osob s homosexuální identitou by se rodičem stát chtěl. Hlavní bariéry rodičovství představují u LG jedinců zejména právní překážky (spolu s podporou blízkého sociálního okolí). Pro osoby s heterosexuální a částečně i bisexuální identitou je rodičovství spojeno zejména s rodičovstvím biologickým. Lesby a gayové jsou mnohem vstřícnější k tzv. sociálnímu rodičovství. To otevírá otázku po některých možných legislativních úpravách podporujících rodičovství u této skupiny osob.

Časopis najdete zde: https://www.vupsv.cz/download/rok-2019-06/?wpdmdl=7611&refresh=5ef61e3f9b76f1593187903

Share