Tým

Členky a člen týmu jsou součástí oddělení Gender & sociologie Sociologického ústavu AV ČR.

 

PhDr. Hana Maříková, Ph.D.

… je hlavní řešitelkou projektu. Je dlouholetou výzkumnicí oddělení a Sociologického ústavu AV ČR a expertkou na genderové aspekty rodin (měnící se podoby intimity, partnerských vztahů a rodičovství), slaďování rodinného života a práce, management diverzity, nebo politiky sociálního státu. Má bohaté zkušenosti s kvalitativním i kvantitativním výzkumem. Vedla či se účastnila několika národních a mezinárodních výzkumů mj. na téma rodiny a rodičovství. Je členkou pracovní skupiny muži a rovnost žen a mužů Rady vlády pro rovnost žen a mužů. V rámci projektu účastní sběru a analýzy hloubkových rozhovorů, přípravy a analýzy kvantitativní výzkumné sondy, podílí se na psaní publikačních výstupů a koordinuje všechny činnosti výzkumného týmu.
 

PhDr. Hana Hašková, Ph.D.

… je zkušenou výzkumnicí v oblasti životních drah a jejich změn, sociologie genderu, rodiny a intimity, v nichž kombinuje jak kvantitativní, tak kvalitativní přístupy. Vydala mj. publikace na téma singles a bezdětnosti (např. Fenomén bezdětnosti, 2009, SLON) a působí jako členka Výboru pro sladění pracovního, soukromého a rodinného života Rady vlády pro rovnost žen a mužů. Absolvovala mnoho odborných stáží, mj. na Central European University, Vienna Institute for Demography nebo Rutgers University (USA), vedla a účatnila se několika mezinárodních i národních projektů na téma péče, bezdětnosti, rodinné politiky, partnerských vztahů a genderových aspektů životních drah. V současnosti je řešitelkou "sesterského" projektu na téma bezdětnost a jednodětné rodiny. Bude se účastnit všech fází a aspektů výzkumného projektu.
 

Mgr. Zdeněk Sloboda

… je sociolog dlouhodobě se zabývající oblastí genderu a sexualit (vedle médií, mediální pedagogiky a sportu). V roce 2016 vydal knihu s názvem Dospívání, rodičovství a (homo)sexualita (nakl. Pasparta). Zabývá se také právním a sociálním postavením gayů, leseb, bi a trans lidí v Česku a také LGBT hnutím. V letech 2011 – 2017 byl členem LGBT organizace Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu (PROUD), která se LGBT právy, vč. rodičovství zabývala aktivně. Od roku 2011 je členem a od 2015 předsedou Výboru pro sexuální menšiny Rady vlády pro lidská práva. V rámci projektu se podílí na sběru a analýze hloubkových rozhovorů, přípravě kvantitativního výzkumu, odborných i mediálních výstupech projektu.
 

PhDr. Marta Vohlídalová, Ph.D.

… je výzkumnicí v oblasti pracovního a rodinného života, genderové struktury pracovního trhu, sociologie rodiny, rodinných politik a genderových aspektů pracovních (obzvl. akademických) kariér. Její analytická expertíza propojuje kvalitativní výzkum s pokročilými metodami kvantitativního výzkumu a analýzy. V projektu se podílí především na kvantitativní části výzkumu, na jeho přípravě, realizaci, analýze a na odborných výstupech.